các bạn gửi về một chủ đề nhiều quá không biết cái nào là xác thật. Môn csvt đăng tải quá nhiều không biết là cái nào mà học.

View more latest threads same category:

  • tính chính xác của sự việc